Urząd Gminy Rutka-Tartak

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Email Drukuj PDF

Białystok, dnia 28 lutego 2014 r.

WOOŚ-II.442.1.2013.AS2

OBWIESZCZENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 j.t. ze zm.), w związku z przystąpieniem strony polskiej do postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni atomowej w gminie Pyhäjoki”, oraz przekazaniem przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska otrzymanej od strony fińskiej dokumentacji tj.: Raportu oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej elektrowni atomowej w języku angielskim oraz streszczenia raportu w języku polskim pt.:„Raport z oceny oddziaływania elektrowni jądrowej na środowisko – podsumowanie”,

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu

przedmiotowej dokumentacji – dostępnej w wersji elektronicznej pod adresem: 

http://www.tem.fi/en/energy/nuclear_energy/eia_procedures_for_new_nuclear_power_projects/eias_by_fennovoima/eia_report_by_fennovoima_2014

a także http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/ w zakładce Obwieszczenia i Decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku –> Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (LINK)

oraz w wersji papierowej (streszczenie raportu w języku polskim pt.: „Raport z oceny oddziaływania elektrowni jądrowej na środowisko – podsumowanie”) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, pokój 5, tel. (85) 740 69 81 wew. 21, w godz. 8.00 - 15.00.

Uwagi i wnioski można zgłaszać:

  • w formie pisemnej na adres – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok,
  • ustnie do protokołu,
  • oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:biuro.bialystok@rdos.gov.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 j.t.),

przez okres 2 miesięcy, tj. od dnia 7 marca 2014 r. do 7 maja 2014 r. włącznie.


Powiązane dokumenty: